Rekrutacja do służby w Straży Granicznej

Warunki przyjęcia do służby przygotowawczej i stałej w SG

 

Warunki przyjęcia do służby przygotowawczej i stałej w SG

 

 

Informujemy że z dniem 01.01.2007 r. Straż Graniczna zaprzestała przyjmowania osób do służby kandydackiej trwającej 12 miesięcy, która w myśl ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP jest równoznaczna ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej pełnionej przez poborowych w formacjach uzbrojonych nie wchodzacych w skład Sił Zbrojnych RP. 

 

Rekrutacja do służby zawodowej (przygotowawczej albo stałej) jest procesem ciągłym i trwa przez cały rok. Przyjęcia do służby do poszczególnych jednostek organizacyjnych naszej formacji uzależnione są od liczby wolnych etatów w tych jednostkach.

 

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na posiadanie kwalifikacji lub umiejętności przydatnych do pełnienia służby w Straży Granicznej, kandydat niespełniający ww. warunku, może być przyjęty do służby w Straży Granicznej za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej. Przepisu nie stosuje się do osób o których mowa w art. 61 ust. 1 i 1a ustawy  z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1643 z późn. zm.).

 

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 

 • o nieposzlakowanej opinii,
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca w pełni z praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
 • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),
 • która podda się procedurze kwalifikacyjnej i zda egzamin w jednym z Ośrodków Szkolenia SG.

 

Osoby zainteresowane ubieganiem się o przyjęcie do służby w: 

 

 • jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej, proszone są o kontakt z odpowiednimi komórkami właściwymi ds. kadr i szkolenia:  

 

Lp. Jednostka organizacyjna Adres Wydział Kadr i Szkolenia
1. Nadwiślański OSG 02-148 Warszawa
ul. Komitetu Obrony Robotników 23
22 5003096
22 5003097
2. Karpacki OSG 33-300 Nowy Sącz
ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 5

18 4153047
18 4153048

3. Morski OSG 80-563 Gdańsk 17
ul. Oliwska 35
58 5242105
58 5242115
4. Śląski OSG 47-400 Racibórz
ul. Dąbrowskiego 2
32 4144047
32 4144049
5. Nadbużański OSG 22-100 Chełm
ul. Trubakowska 2
82 5685130
82 5685092
6. Bieszczadzki OSG 37-700 Przemyśl
ul. Mickiewicza 34
16 6732078
16 6763382
7. Podlaski OSG 15-370 Białystok
ul. Bema 100
85 7145135
85 7145138
8. Nadodrzański OSG 66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Poprzeczna 1
68 3582076
68 3582077
9. Warmińsko-Mazurski OSG 11-401 Kętrzyn
ul. Sikorskiego 78
89 7503023
10. Centrum Szkolenia SG 11-400 Kętrzyn
ul. Sikorskiego 78
89 7503259
89 7503185
11. Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG 59-800 Lubań
ul. Wojska Polskiego 2
75 7254000
12. Centralny Ośrodek Szkolenia SG 75-902 Koszalin
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92
94 3444073

 

Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 kwietnia 2013 r. nabór do Komendy Głównej Straży Granicznej został wstrzymany. Jednocześnie, informujemy, że Komendant Główny Straży Granicznej podjał decyzję o wznowieniu naboru do służby przygotowawczej w Komendzie Głównej Straży Granicznej wyłącznie:

 •     od dnia 15 lutego 2017 r. w zakresie pionu lotnictwa w Biurze Lotnictwa Straży Granicznej,
 •     od dnia 26 lutego 2021 r. w zakresie spraw międzynarodowych w Biurze Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej,
 •     od dnia 10 czerwca 2022 r. w zakresie pionu granicznego w Zarządzie Granicznym Komendy Głównej Straży Granicznej,
 •     od dnia 28 czerwca 2022 r. w Zarządzie do spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej,
 •     od dnia 9 stycznia 2023 r. w Biurze Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej.

 

Dokumenty od kandydatów do Komendy Głównej Straży Granicznej (al. Niepodległości 100, Warszawa) przyjmowane będą tylko po wcześniejszym ustaleniu daty ich złożenia pod nr tel. 22 513 5420, 22 513 5522 (poniedziałek, wtorek oraz czwartek w godzinach 1000-1400) lub za pomocą poczty elektronicznej: woin.bkisz@strazgraniczna.pl

 

 

Metryczka

Data publikacji 10.06.2011
Data modyfikacji 13.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kucharski
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kucharski BKiSz KGSG
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Kucharski
do góry