Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacji została wytworzona.  Zasady i tryb  udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania uregolowane jest w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego 

 

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania  będących w posiadaniu Komendy Głównej Straży Granicznej

 

I. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

 

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Straży Granicznej  (www.bip.kgsg.strazgraniczna.pl), zwany dalej „BIP KGSG”;
 • udostępniona na  portalu danych na stronie  https://dane.gov.pl/pl Komendy Głównej Straży Granicznej (https://dane.gov.pl/pl/institution/37,komenda-glowna-strazy-granicznej), zwany dalej „portal danych KGSG”;
 • udostępniona w inny sposób niż w BIP KGSG (np. zamieszczona w serwisie internetowym Komendy Głównej Straży Granicznej oraz w wydawnictwach wprowadzonych do obrotu zawierających informacje publiczne);
 • przekazane na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.  

 

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej sektora publicznego:

 

-  w odniesieniu do informacji publicznych udostępnianych w BIP KGSG, serwisie internetowym oraz portalu danych KGSG:

 

W przypadku, gdy dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP KGSG oraz poartalu danych KGSG nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania zobowiązane są do:

 • poinformowania o źródle uzyskania informacji w postaci dopisku o treści: „Źródło: Komenda Główna Straży Granicznej”,
 • poinformowania o czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
 • udostępniania innym użytkownikom informacji wyłącznie  w pierwotnie pozyskanej formie,
 • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
 •  nie modyfikowania pozyskanej informacji publicznej.

 

 -  w odniesieniu do informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

 

W przypadku informacji publicznych udostępnianych na wniosek, Komendant Główny określi warunki udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekaże je wnioskodawcy.

 

III. Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych lub stanowiących bazę danych

 

Możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych w całości lub we fragmentach lub częściach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych dopuszczalne jest pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 655 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2021 r. poz. 386 z późn. zm.) oraz z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

 

IV. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek:

 

 1. Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy:
  • nie została udostępniona w BIP KGSG lub w portalu danych KGSG, chyba że została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
  • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczna na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone, albo
  • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostepu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 2. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego musi zawierać wszystkie dane, które są wymienione w art. 39 ust. 3 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
 3. Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego na adres:

 

Biuro Ochrony Informacji

Komendy Głównej Straży Granicznej

Al. Niepodległości 100

02-514 Warszawa

 

lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087 z późn. zm).

4.    W przypadku niespełniania warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w  terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

5.    Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienie sprawy  do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

V. Opłata za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

 

Komendant Główny Straży Granicznej może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w celu  ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie wskazanym we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz inne czynniki, jakie mogą być brane pod uwagę przy wnioskach, a w szczególności:

 • koszty materiałów wykorzystanych do wykonania wydruków lub kserokopii,
 • koszty elektronicznych nośników informacji,
 • koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem informacji w celu ponownego wykorzystywania,
 • koszty przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

 

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania  lub przekazania informacji sektoa publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.   

 

VI.  Ograniczenia udostępniania 

 

 1. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
 2. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy lub prywatność osoby fizycznej, w tym ochronę danych osobowych. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu ponownego wykorzystania lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
 3. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw.

 

VII. Środki prawne przysługujące wnioskodawcy w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania,  określenia warunków  ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

 

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania, a także wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy.  Sprzeciw składa się do Komendanta Głównego Straży Granicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Komendant Główny Straży Granicznej rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania  informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych. i Administracji.
 2. Od decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania  służy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji (ewentualnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy).
 3. Do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat oraz do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 oraz 2052 z późn. zm.).

4.     Od decyzji ostatecznych w sprawach udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Do skarg stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu  przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329, 655 z późn. zm.), z tym, że:

 • - przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • - skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Komendant Główny Straży Granicznej nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny oraz za wykorzystywanie utworu lub bazy danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informacjęsektora publicznego w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.

 

Metryczka

Data publikacji 11.01.2012
Data modyfikacji 10.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Lipski
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Szczotka BOI KGSG
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Szczotka
do góry