Komenda Główna Straży Granicznej - Ewidencje i rejestry - BIP - Komenda Główna Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

 

 1. Zbiór wniosków o wykonanie rewizji celnej osób i środków transportu;
 2. Ewidencja osób wydalonych do RP;
 3. Książka ujawnionych nieścisłości w dokumentach uprawniających do przekroczenia granicy państwowej;
 4. Rejestr wydanych przepustek granicznych;
 5. Ewidencja złożonych wniosków do sądu o umieszczenie oraz przedłużenie pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców;
 6. Księga zabezpieczonych towarów;
 7. Ewidencja zgłoszeń utraty dokumentów za granicą;
 8. Rejestr skarg i wniosków;
 9. Książka kontroli osób zatrzymanych;
 10. Dokumentacja służbowa prowadzona w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców
  i aresztach w celu wydalenia;
 11. Rejestr osób sprawdzonych urządzeniem morpho touch;
 12. Centralne Archiwum Odpraw i Legitymowania;
 13. Rejestr Cudzoziemców:
 • Wizowa Aplikacja Konsultacyjna,
 • Rejestr Akt Cudzoziemców;
 1. Centralna Baza Danych Straży Granicznej;
 2. Zbiór danych z przeprowadzonych kontroli w zakresie przewozu drogowego;
 3. Wykaz przedmiotów przekazanych Komendzie Głównej Straży Granicznej na mocy prawomocnych orzeczeń o ich przepadku;
 4. Cudzoziemcy zakwalifikowani i opuszczający terytorium RP w ramach dobrowolnych powrotów;
 5. Centralna Baza Danych EWIDA;
 6. Dokumentacja służbowa prowadzona w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych.
 7. Centralna Baza Danych Straży Granicznej System Wspomagania Kierowania;
 8. Rejestr wniosków o zwolnienie cudzoziemca ze strzeżonego ośrodka lub z aresztu dla cudzoziemców oraz wydanych w tej sprawie postanowień;
 9. Statystyki pionu granicznego;
 10. Zautomatyzowany System Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich;
 11. Dokumentacja służbowa dotycząca kontroli legalności pobytu oraz kontroli legalności wykonywania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom;
 12. Rejestr Petycji;
 13. Rejestr Cudzoziemców Zobowiązanych Do Opuszczenia Terytorium RP w wyniku decyzji administracyjnej oraz Cudzoziemców wobec których wydano postanowienie
  o zastosowaniu środków alternatywnych do detencji;
 14. Mandaty Karne;
 15. Zbiór kart albumowych i daktyloskopijnych;
 16. Rejestr certyfikatów;
 17. System Obsługi Cudzoziemców;
 18. Platforma Wymiany Informacji;
 19. Bezpieczeństwo w Komunikacji (Aplikacja BWK2).

Metryczka

Data publikacji 14.06.2011
Data modyfikacji 06.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Łapczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Adam Platewicz
Osoba modyfikująca informację:
Adam Platewicz
do góry