Dostęp do informacji publicznej

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ


Dostęp do informacji publicznej został określony w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

 

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej należy zwrócić się z wnioskiem o jej udostępnienie. Przedmiotowy wniosek, który nie wymaga uzasadnienia, należy przesłać na poniższy adres listem tradycyjnym lub w formie elektronicznej (w załączeniu):

Komendant Główny Straży Granicznej
Al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa

Adres e-mail: boin.kg@strazgraniczna.pl

Dziennikarzom, agencjom prasowym, radiowym lub telewizyjnym informację publiczną udostępnia Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Rzecznik Prasowy

Tel. (22) 500 40 39
Faks (22) 500 47 68

Adres e-mail: rzecznik.kg@strazgraniczna.pl

Zainteresowany ma prawo do uzyskania każdej informacji osprawach publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie. Zainteresowanemu przysługuje także prawo do uzyskania informacji przetworzonej, która to stanowi szczególną kategorię informacji udostępnianych na wniosek. Informacja ta przygotowywana jest w postaci zagregowanej, syntetycznej lub analitycznej poprzez techniczne przekształcenie informacji, obejmujące zmianę formy, a nie treści, np. przeniesienie na inny nośnik, kopiowanie i skanowanie dokumentów, sporządzanie zestawień, spisanie przebiegu posiedzenia zarejestrowanego magnetofonem lub innymi środkami technicznym. Informacja taka udostępniana jest w takim zakresie w jakim jest to istotne dla interesu publicznego, czyli dla ogółu obywateli. Wnioskodawca winien uzasadnić „szczególną istotność dla interesu publicznego”. Brak tej „szczególnej istotności” (brak uzasadnienia) stanowić może podstawę odmowy udostępnienia informacji.

Tryb i sposób udostępnienia informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2 cytowanej ustawy. Jeżeli termin ten nie może być zachowany, podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Wnioskującemu, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W przypadku, gdy odmowa nastąpiła ze względu na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż informacja niejawna, tajemnicę skarbową lub tajemnicę statystyczną, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udzielenie takiej informacji.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny za wyjątkiem przypadków, gdy jej przygotowanie spowoduje dla Straży Granicznej dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę określoną we wniosku. W takim przypadku Komendant Główny Straży Granicznej zastrzega sobie prawo pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na ochronę danych osobowych.

Udostępnienie informacji w BIP wyłącza możliwość udostępnienia przez Komendanta Głównego Straży Granicznej informacji publicznej na wniosek w zakresie, w jakim ta informacja została udostępniona w BIP. Straż Graniczna nie udostępnia informacji powszechnie dostępnych oraz informacji publicznych udostępnianych na zasadach i w trybie określonym w innych ustawach.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 07.06.2011
Data modyfikacji 14.06.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Lipski
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kardasz GKG SG
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Maliszewska
do góry