Komenda Główna Straży Granicznej - Ewidencje i rejestry - BIP - Komenda Główna Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry:

 1. System personalizacji legitymacji służbowych funkcjonariuszy SG.
 2. Centralna Ewidencja Pojazdów Specjalistycznych.
 3. Rejestr wniosków o zgodę na podróż służbową poza granice kraju.
 4. Centralna Baza Danych Straży Granicznej.
 5. Centralne Archiwum Odprawy i Legitymowania.
 6. Centralne Archiwum Odprawy.
 7. System Ewidencji Informacji.
 8. Ewidencja Zleceń.
 9. Rejestr Cudzoziemców.
 10. EWIDA.
 11. Zbiór - Zestaw sfałszowanych dokumentów podlegających kontroli granicznej.
 12. Kartoteka wzorów dokumentów.
 13. LDAP - Centralna Baza Użytkowników Platformy Teleinformatycznej SG.
 14. Baza danych CCK SG.
 15. Dziennik rejestracji wniosków.
 16. Centralna baza danych Straży Granicznej Analizy Kryminalnej (CBD AK Analityk).
 17. JAGA II.
 18. Dobowy meldunek sytuacyjny.
 19. Zbiór danych nabywców sprzętu transportowego SG.
 20. Dokumentacja Ochrony Obiektów.
 21. Rejestr wydanych zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia z zakresu „Ochrona danych osobowych” oraz „Bezpieczeństwo i ochrona danych Systemu Informacyjnego Schengen i danych Systemu Informacji Wizowej wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny” realizowanego przez Biuro Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej.
 22. Dokumentacja w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych w skład której wchodzą w szczególności:
  1. Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych,
  2. Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" (wchodzące),
  3. Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" (wychodzące),
  4. Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "tajne" (wchodzące),
  5. Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "tajne" (wychodzące),
  6. Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "poufne" (wchodzące),
  7. Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "poufne" (wychodzące),
  8. Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" (wchodzące),
  9. Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" (wychodzące),
  10. Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" (wchodzące - szyfrofaksy),
  11. Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" (wychodzące - szyfrofaksy),
  12. Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "poufne" (wchodzące - szyfrofaksy),
  13. Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "poufne" (wychodzące - szyfrofaksy),
  14. Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "tajne" (wchodzące - szyfrofaksy),
  15. Dziennik korespondencji - rozkazy, zarządzenia, decyzje,
  16. Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "poufne"- czynności zlecone,
  17. Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "tajne"- czynności zlecone,
  18. Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów,
  19. Kartoteka wydanych dokumentów: skorowidz rejestrów i rejestr wydanych dokumentów,
  20. Wykaz przesyłek nadanych,
  21. Książka doręczeń przesyłek miejscowych,
  22. Karta zapoznania się z dokumentem,
  23. Dziennik ewidencji elektronicznych nośników danych,
  24. Metryka elektronicznego nośnika informacji,
  25. Spis akt przekazanych,
  26. Spis zawartości teczki/depozytu,
  27. Przegląd dokumentów zbioru,
  28. Spis spraw,
  29. Karta kontrolna,
  30. Wykaz pomieszczeń, w których dopuszcza się przechowywanie dokumentów poza kancelarią oraz osób, które uzyskały zgodę na ich przechowywanie na czas niezbędny do wykonywania czynności służbowych,
  31. Wykaz oznaczeń dokumentów według dzienników ewidencji wykonanych dokumentów prowadzonych w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej,
  32. Wykaz depozytów,
  33. Dziennik ewidencji elektronicznych nośników informacji,
  34. Spis akt przekazanych,
  35. Księga ewidencji pieczęci i stempli Archiwum SG,
  36. Dziennik korespondencji akta normatywne zewnętrzne,
  37. Dziennik korespondencji akta normatywne wewnętrzne,
  38. Pomocnicza ewidencja przekazywania korespondencji czynności zleconych.
 23. Dokumentacja w sprawie zasad funkcjonowania kancelarii, obiegu informacji jawnych i niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w Straży Granicznej w skład której wchodzą w szczególności:
  1. Książka rejestrów teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych,
  2. Skorowidz rejestrów,
  3. Dziennik ewidencji nośników informacji,
  4. Rejestr wydanych dokumentów,
  5. Książka doręczeń przesyłek miejscowych,
  6. Książka ewidencji pieczęci i stempli,
  7. Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą: jawne (wchodzące),
  8. Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą: jawne (wychodzące),
  9. Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą: zastrzeżone (wchodzące),
  10. Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą: zastrzeżone (wychodzące),
  11. Wykaz przesyłek nadanych,
  12. Protokół brakowania dokumentów,
  13. Dziennik korespondencji - faxy wchodzące,
  14. Dziennik korespondencji - faxy wychodzące,
  15. Książka ewidencji referentek,
  16. Dziennik ewidencji nośników informacji,
  17. Rejestr aktów normatywnych,
  18. Rejestr arkuszy uzgodnień,
  19. Rejestr protokołów zdawczo-odbiorczych,
  20. Dziennik korespondencji-Decyzje kierowników jednostek organizacyjnych KGSG,
  21. Dziennik ewidencji zarządzeń, decyzji, porozumień i regulaminów KGSG, decyzji Dyrektora BP KGSG, zarządzeń, decyzji, rozporządzeń i porozumień MSWiA,
  22. Rejestr Opinii Prawnych,
  23. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw.
 24. Dokumentacja w sprawie postępowań z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych MSWiA lub przez niego nadzorowanych w skład której wchodzą w szczególności:
  1. Rejestr spisów zdawczo-odbiorczych,
  2. Księga ewidencyjna akt udostępnianych,
  3. Inwentarz kartkowy,
  4. Inwentarz książkowy,
  5. Książka inwentarza muzealiów,
  6. Książka ewidencyjna wydawnictw,
  7. Książka wydawanych książek z biblioteki,
  8. Książka protokołów akt zniszczonych Straży Granicznej,
  9. Księga ewidencji akt udostępnionych i wypożyczonych,
  10. Rejestr spisów akt,
  11. Spis akt przekazanych do Archiwum SG.          
 25. Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w SG, których administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej.
 26. Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, w którym przetwarzane są dane osobowe.
 27. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Komendzie Głównej Straży Granicznej.      
 28. Postępowania sprawdzające w skład którego wchodzą w szczególności:
  1. Teczki akt postępowań sprawdzających,
  2. Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa,
  3. Ewidencja osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa, a także osób, które zajmują stanowiska lub wykonują pracę, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych,
  4. Wykaz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa, a także wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa,
  5. Rejestr teczek akt postępowań sprawdzających.
 29. Dokumentacja w sprawie ochrony transportowanych przesyłek służbowych oraz organizacji obsługi pocztowej w Straży Granicznej.
  1. Książka wyznaczania funkcjonariuszy poczty specjalnej do konwojowania,
  2. Książka wyznaczania funkcjonariuszy/pracowników do konwojowania lub przewozu niejawnych przesyłek służbowych.
 30. Książka wydawania (przyjmowania) broni służbowej i amunicji.
 31. Wykaz stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych.
 32. Księga ewidencji indywidualnej pojzadów mechanicznych.
 33. Rejestr kart materiałowych.
 34. Karta materiałowa ilościowo-wartościowa.
 35. Rejestr dowodów obrotów materiałowych.
 36. Książka ewidencji sprzętu.
 37. Teczki mieszkaniowe funkcjonariuszy, dla których organem właściwym w sprawach mieszkaniowych jest Komendant Główny Straży Granicznej.
 38. Zbiór Orzecznictwa Lekarskiego, w skład którego wchodzą w szczególności:
  1. Księga OKL zatwierdzonych orzeczeń inwalidzkich z jawnym skorowidzem.
  2. Księga OKL zatwierdzonych orzeczeń uszczerbkowych z jawnym skorowidzem.
  3. Księga OKL zatwierdzonych orzeczeń uszczerbkowych wystawionych w trybie odwoławczym z jawnym skorowidzem.
  4. Księga OKL zatwierdzonych orzeczeń kontrolnych badań lekarskich "KBL" z jawnym skorowidzem.
  5. Księga OKL orzeczeń inwalidzkich wystawionych w trybie odwoławczym z jawnym skorowidzem.
  6. Księga OKL orzeczeń kontrolnych badań lekarskich"KBL" wystawionych w trybie odwoławczym z jawnym skorowidzem.
  7. Księga OKL orzeczeń kandydatów do służby wystawionych w trybie odwoławczym z jawnym skorowidzem.
  8. Jawny skorowidz do odwołań OKL.
 39. Rejestr osób opiniowanych.
 40. Rejestr świadczeń psychologicznych.
 41. Książka kontroli KGSG.
 42. Rejestr umów.
 43. Rejestr umów/Norweski Mechanizm Finansowania.
 44. Rejestr postępowań.
 45. Rejestr ofert.
 46. Rejestr wadium.
 47. Rejestr wydanych Europejskich Dokumentów Podróży w celu Wydalenia Obywateli Państw Trzecich.
 48. Rejestr Szatni Ogólnej.
 49. Rejestr Szatni Indywidualnej.
 50. Rejestr Operacji Specjalnych i Kombinacji Operacyjnych.
 51. Rejestr Przedsięwzięć Maskujących.
 52. Rejestr FPP.
 53. Dziennik rejestracyjny spraw.
 54. Dziennik rejestracyjny osób.
 55. Dziennik rejestracyjny obiektów.
 56. Dziennik rejestracyjny uzupełnień i zmian.
 57. Rejestr ruchu dokumentów legalizacyjnych.
 58. Rejestr wykorzystania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza SG.
 59. Rejestr Ekspertyz Kryminalistycznych.
 60. Rejestr Ekspertów Kryminalistyki Straży Granicznej.
 61. Rejestr Certyfikatów.
 62. Rejestr Świadectw i Zaświadczeń.
 63. Rejestr wniosków o wydalenie z terytorium RP.
 64. Kartoteka Czynności OR.
 65. Rejestr Wniosków i Zarządzeń Dotyczących Kontroli Operacyjnej.
 66. Rejestr Zgód Dotyczących Kontroli Operacyjnej.
 67. Rejestr Postanowień Dotyczących Kontroli Operacyjnej.
 68. Rejestr Dokumentacji w Sprawach Niejawnego Nadzorowania, Wytwarzania, Przemieszczania, Przechowywania i Obrotu Przedmiotami Przestępstwa.
 69. Rejestr w spr. niejawnego nabycia i zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej.
 70. Rejestr Śledztw i Dochodzeń.
 71. Akta Postępowań Przygotowawczych.
 72. System alarmowania (powiadamiania) w SG.
 73. Rejestr skarg i wniosków.
 74. Rejestr upoważnień do kontroli.
 75. Ewidencja czasu służby.
 76. Ewidencja nadgodzin.
 77. Ewidencja podróży służbowych.
 78. Książka główna ewidencji MPS
 79. Książka ewidencji sprzętu i materiałów trwałych
 80. Rejestr dowodów obrotów materiałowych
 81. Rejestr ewidencji wydatków budżetowych.
 82. Rejestr umów, zamówień i dostaw.
 83. Rejestr zaangażowania wydatków budżetowych.
 84. Rejestr świadectw i zaświadczeń.
 85. Rejestr upoważnień.
 86. Rejestr kandydatów do służby przygotowawczej w SG.
 87. Teczki kandydatów do służby przygotowawczej w SG.
 88. Akta osobowe funkcjonariuszy Komendy Głównej Straży Granicznej.
 89. Akta osobowe pracowników Komendy Głównej Straży Granicznej.
 90. Książki etatowe komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej       
 91. Rejestr badań psychologicznych.
 92. Wykaz adresów i telefonów funkcjonariuszy i pracowników jednostki organizacyjnej KGSG.
 93. Personel lotniczy i pokładowy Biura Lotnictwa Straży Granicznej.
 94. Archiwum SG.
 95. Rejestr osób opiniowanych.
 96. Zbiór wystąpień do przedstawicielstw dyplomatycznych w sprawie o potwierdzenie tożsamości i wydanie zastępczych dokumentów podróży.
 97. Karty ewidencyjne funkcjonariuszy BTiZ KGSG.
 98. Zbiór z zakresu służby medycyny pracy, składający się z następujących podzbiorów:
  1. indywidualna dokumentacja badań psychologicznych.
  2. rejestr badań psychologicznych.
 99. Książka kontroli osób zatrzymanych.
 100. Teczki kontrolne prowadzonych spraw operacyjnych.
 101. Kartoteka zainteresowań operacyjnych – alfabetyczna.
 102. Kartoteka form i czynności or i tnsz – alfabetyczna.
 103. Książka ewidencji paszportów służbowych.
 104. Dokumentacja służbowa prowadzona w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców i aresztach w celu wydalenia.
 105. Zbiór danych z przeprowadzonych kontroli w zakresie przewozu drogowego.
 106. Rejestr osób ukaranych mandatami karnymi.
 107. Rejestr zgłoszeń zamiaru uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej.
 108. Kartoteka Akt Cudzoziemców (Kac).
 109. Zbiór wniosków o wykonanie rewizji celnej osób i środków transportu.
 110. Ewidencja wydanych tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca.
 111. Ewidencja osób wydalonych do RP.
 112. Książka ujawnionych nieścisłości w dokumentach uprawniających do przekroczenia granicy państwowej.
 113. Rejestr wydanych przepustek granicznych.
 114. Rejestr paszportów wystawionych metodą odręczną.
 115. Ewidencja wyników kontroli bezpieczeństwa, radiometrycznej i chemicznej osób, towarów i środków transportu.
 116. Rejestr Osób Legitymowanych (ROL).
 117. Rejestr osób wobec których dokonano wystąpień do placówek dyplomatycznych o uzyskanie zastępczego dokumentu podróży.
 118. Ewidencja osób przekraczających granicę państwową.
 119. Ewidencja złożonych wniosków do sądu o umieszczenie cudzoziemca w areszcie w celu wydalenia.
 120. Ewidencja zgłoszeń utraty dokumentów za granicą.
 121. Księga zabezpieczonych towarów.
 122. Zbiór wniosków o pobyt tolerowany.
 123. Rejestr osób zatrzymanych w strefie nadgranicznej i doprowadzonych do granicy.
 124. Zbiór wniosków o tranzyt w związku z wydaleniem drogą lotniczą.
 125. Cudzoziemcy wydalani drogą lotniczą.
 126. Rejestr osób sprawdzonych urządzeniem morpho touch.
 127. Zbiór kart albumowych.
 128. Ewidencja decyzji, w których cudzoziemcom odmówiono wjazdu na terytorium RP, odmówiono wydania wizy, zakazano opuszczania statku lub określono czas pobytu w RP.
 129. Rejestr złożonych wniosków o nadanie statusu uchodźcy oraz wydanych w tych sprawach decyzji i postanowień.
 130. Rejestr złożonych wniosków wizowych i wydanych w tych sprawach decyzji.
 131. Cudzoziemcy przekazani do i z RP na podstawie rozporządzenia Dublin II i Konwencji Dublińskiej.
 132. Rejestr osób zobowiązanych do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 133. Rejestr spraw o wykroczenia (RSOW).
 134. Kartoteka ozi, właścicieli lk – alfabetyczna.
 135. Teczka operacyjnej oceny ochrony odcinka granicy państwowej.
 136. Teczka informacji kierunkowych.
 137. Rejestr osób badanych - badania psychologiczne.
 138. Teczki lokali mieszkalnych.
 139. Książka ewidencji wydanych przepustek.
 140. Rejestr osób zatrudnionych na umowę zlecenie, o dzieło.
 141. Wnioski o dopłaty urlopowe (rejestr + zbiór wniosków).
 142. Zbiór kartotek zasiłkowych dot. pobytów na zwolnieniach lekarskich.
 143. Dokumentacja ewidencyjna PKZP.
 144. Zbiór druków rozliczeniowych z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 145. FT- Kadry – Centralna Kadrowa Baza Danych SG.
 146. FT- Kadry – Kadrowa Baza Danych KGSG.
 147. Program komputerowy Płatnik.
 148. Program komputerowy  FT- ZUS.
 149. Program komputerowy FT-Płace

Metryczka

Data publikacji 14.06.2011
Data modyfikacji 18.07.2011
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Rawski
Osoba udostępniająca informację:
Adam Platewicz
Osoba modyfikująca informację:
Adam Platewicz
do góry